LME 시세

날짜
품목
2021.10.29
시세 등락폭
알루미늄 Al 2,695.0 -26 down
아연 Zn 3,455.5 40.5 up
Pb 2,449.0 11 up
니켈 Nl 19,480.0 -345 down
주석 Sn 38,750.0 1100 up