LME 시세

날짜
품목
2019.01.17
시세 등락폭
알루미늄 Al 1,804.0 -35.5 down
아연 Zn 2,502.0 12 up
Pb 1,948.0 -4.5 down
니켈 Nl 11,450.0 -130 down
주석 Sn 20,745.0 -30 down